📙📘📗📒 NOVINKA: nejvýhodnější sada 4 knížek!

📙📘📗📒 NOVINKA:
nejvýhodnější sada 4 knížek!

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro online portál restarthubnuti.cz

Provozovatel serveru je společnost:
RESTARTUJEM s.r.o. 

Polní 7, Praha 6, 162 00
IČO: 09306412
DIČ: CZ09306412
Spisová značka C 334154 vedená
u Městského soudu v Praze

Učiněním objednávky na portálu restarthubnuti.cz souhlasí Uživatel s níže uvedenými obchodními podmínkami (dále též jen „Obchodní podmínky“) vydanými dle ust. § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“).

1. Obecná ustanovení
1.1. Poskytovatelem služeb nabízených na serveru restarthubnuti.cz (dále též jen „server Prodávajícího“ nebo „webové stránky Prodávajícího“), je společnost RESTARTUJEM s.r.o.  , se sídlem Polní 7, 162 00 Praha 6, IČO: 09306412, DIČ: CZ09306412, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze Spisová značka C 334154, e-mail: info@restarthubnuti.cz

(dále jen „Poskytovatel“ nebo „Prodávající”).

1.2. Uživatel je fyzická či právnická osoba, která objednala zboží, či služby nabízené Poskytovatelem prostřednictvím serveru restarthubnuti.cz (dále jen „Uživatel“ nebo „Kupující”).

2. Služby a zboží
2.1. Předmětem služeb nabízených poskytovatelem jsou online kurzy, jejichž předmětem je právo Uživatele na přístup k video lekcím uložených, nebo vysílaných v reálném čase na serveru Poskytovatele (dále jen „online kurz“ nebo „služby“).

2.2. Ukázková videa slouží jako úvod k online programu a k ověření technické dostupnosti pro Uživatele. Uživatel má právo prohlížet si tato ukázková videa pro svoji osobní potřebu zdarma.

2.3. Pro objednávky, resp. kupní smlouvy o dodání zboží nabízeného na serveru poskytovatele restarthubnuti.cz platí ustanovení těchto obchodních podmínek o objednávkách online kurzů přiměřeně, není-li pro kupní smlouvy o dodávkách zboží stanoveno jinak.

3.  Práva a povinnosti Uživatele
3.1. Uživatel je povinen uhradit jednorázově a bez prodlení cenu online kurzu stanovenou na webových stránkách Poskytovatele, a to bezhotovostně (tj. buď na základě přímé platby platební kartou, nebo bankovním převodem).

3.2 Uživatel má právo využívat služby objednaného online kurzu po úhradě jejich ceny.

3.3. Uživatel je povinen otestovat před uhrazením kurzovného, zdali mu přehrávání video lekcí funguje s jeho technickým vybavením (hardware i software) a používaným internetovým připojením. K tomuto otestování slouží zdarma přístupná úvodní ukázková videa na serveru Poskytovatele. Úhradou objednávky online kurzu Uživatel potvrzuje, že se mu ukázkové video přehrává bez problémů a akceptuje stejnou kvalitu a způsob přehrávání pro samotný online kurz.

3.4. Uživatel se zavazuje dodržovat pravidla uvedená v článku 8 těchto Obchodních podmínek– Ochrana autorských práv.

3.5. V případě, že bude Uživatel jednat způsobem, který porušuje tyto obchodní podmínky, platné právní předpisy nebo který je způsobilé poškodit Poskytovatele, může Poskytovatel Uživateli bez náhrady přístup k online kurzu odebrat.

4. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
4.1. Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky na webové stránce Provozovatele.

4.2. Kupující objednává služby nebo zboží vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky Prodávajícího. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a Kupujícímu a Prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti.

4.3. Prodávající potvrdí Kupujícímu přijetí objednávky. Přijetí objednávky je automatické a není jím uzavřena smlouva.

4.4. K uzavření kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Uživatelem dochází potvrzením objednávky služby nebo zboží Prodávajícím Kupujícímu. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje poskytnout Uživateli službu, nebo dodat zboží. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu.

4.5. Bonusy
Všechny bonusy, na které má Kupující nárok, budou zpřístupněny:

 • a.  v případě online kurzu v členské sekci online kurzu nebo budou doručeny v průběhu kurzu,
 • b. v případě knihy i e-knihy na stránce, kde je e-kniha ke stažení,

a to za podmínky, že bude řádně uhrazena kupní cena služby a Kupující nepožádal v garanční lhůtě o vrácení peněz (viz čl. 6 těchto VOP) a neodstoupil od smlouvy v souladu s právními předpisy o ochraně spotřebitele.

4.6. Tyto Obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách Prodávajícího.

4.7. Smlouvu je možné uzavřít jen v českém jazyce.

4.8. Je-li předmětem smlouvy poskytnutí individuální konzultace Poskytovatelem, může Uživatel odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu a konzultaci zrušit pouze za následujících podmínek:

 • a.        je-li konzultace rušena více než 48 hodin předem, lze ji zrušit bez jakékoli sankce, či zaplacení odstupného ,
 • b.       v případě zrušení termínu konzultace 48 až 24 hodin předem  uhradí Uživatel Prodávajícímu odstupné ve výši 50 % ujednané ceny konzultace,
 • c.        v případě zrušení termínu konzultace méně než 24 hodin předem  uhradí Uživatel Prodávajícímu odstupné ve výši 100 % ujednané ceny konzultace.
 • Ustanoveními tohoto odst. nejsou dotčena práva plynoucí Kupujícímu z právních předpisů.

5. Kupní cena, způsob úhrady a faktura

5.1. Prodávající vystaví na základě kupní smlouvy po uhrazení ceny zboží či služby (dále též jen „kupní cena“) Kupujícímu fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží, nebo služby. Fakturu kupující obdrží elektronickou formou na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím jako e-mail, který Kupující uvedl v objednávce. V případě platby bankovním převodem obdrží Kupující nejprve proforma fakturu (výzvu k zaplacení), která není daňovým dokladem. Faktura je vystavena shora uvedeným postupem až po provedení platby.

5.2. Způsob platby
Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

5.3. Možnosti plateb
a) Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Mastercard Electronic, Maestro.
b) Online platebním tlačítkem s předvyplněným platebním příkazem: Raiffeisen Bank, Komerční banka, mBank, Fio, Platba24.
c) Bankovním převodem: ČSOB, Komerční banka, mBank, Raiffeisen Bank, GE Money, UniCredit Bank, Fio, Česká spořitelna, Air bank, Equa Bank, Sberbank, ING, LBBW, Zuno, Citibank.

5.4. Kupní cena je hrazena jednorázově, a to buď ihned (v případě platby kartou) po odeslání objednávkového formuláře, nebo do sedmi dnů po obdržení proforma faktury (v případě bankovního převodu).

5.5. S údaji o platební kartě Kupujícího nakládá GoPay podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1 (jedná se o nejvyšší úroveň datové bezpečnosti ve finančním sektoru).

6. Garance vrácení peněz
6.1. Za své produkty společnost RESTARTUJEM s.r.o. ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz v rozsahu dle těchto obchodních podmínkách; tím nejsou dotčena práva spotřebitele plynoucí z právních předpisů.

6.2. Po zakoupení online kurzu, knihy nebo e-knihy má Kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, a to do 30 dnů od zakoupení. Pro případ předprodeje se právo na odstoupení od smlouvy prodlužuje na dobu dodání online kurzu, knihy nebo e-knihy. Odstoupení je možno provést elektronickou formou zasláním e-mailu na adresu info@restarthubnuti.cz. Výše zmíněný e-mail musí obsahovat prohlášení Kupujícího o odstoupení od Smlouvy, číslo účtu, na který má být částka zaslána, uvedení data koupě a přiloženou kopii faktury. Kupujícímu bude zaslán dobropis v plné výši kupní ceny online kurzu, knihy či e-knihy. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení e-mailu s odstoupením od smlouvy a to formou bankovního převodu na účet, uvedený Kupujícím v odstoupení od Smlouvy. Kupujícímu, který odstoupil od smlouvy v rámci garance vrácení peněz, bude znemožněn přístup do členské sekce a všech bonusů souvisejících s členskou sekcí online kurzu.

6.3. Garance vrácení peněz dle tohoto čl. těchto Obchodních podmínek se nevztahuje na individuální on-line konzultace.

7. Práva a povinnosti Poskytovatele
7.1. Poskytovatel má povinnost nastavit a zaslat Uživateli přístupová práva k objednanému online kurzu nebo odeslat Kupujícímu zboží do 7 pracovních dnů od připsání platby ceny zboží, nebo služby na účet Poskytovatele.

7.2. Poskytovatel má právo předčasně ukončit bez náhrady přístup Uživatele k online kurzu, pokud Uživatel bude porušovat článek 8 – Ochrana autorských práv – uvedeného v těchto podmínkách.

7.3. Pokud Uživatel udělil Prodávajícímu souhlas se zasílám marketingových/reklamních sdělení, je povinen přestat zasílat případná reklamní sdělení Uživateli v případě, že mu toto Uživatel sdělí e-mailovou zprávou, tedy odvolal souhlas se zasílám reklamních sdělení.

7.4. Uživatel nemá v případě výpadku serveru, který není zaviněn Poskytovatelem, žádný nárok na finanční kompenzaci nebo vrácení zaplacené kupní ceny. Poskytovatel je povinen vynaložit nezbytné úsilí na odstranění technických problémů serveru.

8. Ochrana autorských práv
8.1. Online kurz „Restart hubnutí” a další online kurzy jsou autorským dílem Poskytovatele a jeho spolupracovníků a ten neposkytuje Uživateli právo šířit dílo dále jakýmikoliv cestami elektronické, či jiné komunikace nebo je jakýmkoli jiným způsobem zveřejňovat nebo poskytovat třetím osobám.

8.2. Uživatel se zavazuje nestahovat videa z online kurzu na svůj pevný disk či jiné off-line nebo online médium určené pro ukládání digitálních dat. Stejně tak se Uživatel zavazuje nepořizovat žádné audio video záznamy přehrávaného videa v rámci online kurzu. Veškeré tyto a další činnosti podobného charakteru jsou v rozporu s přáním Provozovatele a těmito Obchodními podmínkami.

8.3. Uživatel se zavazuje chránit své přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo), skrz které se provádí autorizace přístupu k online kurzu. Uživatel nesmí umožnit třetím osobám, aby se přihlašovaly pod jeho přístupovými údaji. V případě, že Uživatel třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za skody tím způsobené.

8.4. V případě porušení ustanovení bodu 8.2 a 8.3 je Poskytovatel oprávněn nárokovat po Uživateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč (slovy: jedno-sto-tisíc-korun-českých) za každé jednotlivé porušení.

8.5. V případě porušení ustanovení bodu 8.2 a 8.3 je Poskytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy s Uživatelem.

9. Zvláštní ustanovení ohledně e-knih
9.1. Webová stránka obsahuje také údaje o funkčnosti e-knih (digitálního obsahu), včetně informací o technických ochranných opatřeních, a údaje o součinnosti e-knih (digitálního obsahu) s hardwarem a softwarem. Kupující bere na vědomí, že v případě, kdy hardware či software využívaný Kupujícím nevyhovuje specifikaci uvedené na webové stránce, může dojít k potížím se stažením či zobrazením e-knihy či může být stažení či zobrazení e-knihy znemožněno.

9.2. Kupní cena e-knihy je splatná do deseti 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. Možnost zhotovení rozmnoženiny e-knihy bude Kupujícímu zpřístupněna až po uhrazení celé kupní ceny e-knihy. 

9.3. Při nakládání s e-knihami je Kupující povinen si počínat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, a to zejména v oblasti ochrany autorských práv. Užití e-knih Kupujícím nad rámec oprávnění vyplývajících z obecně závazných právních předpisů či nad rámec oprávnění poskytnutých Kupujícímu ze strany Prodávajícího je zásahem do autorských práv (zejména se může jednat o neoprávněné rozšiřování, rozmnožování, pronajímání, půjčování či sdělovat veřejnosti). Zásah do autorských práv Kupujícím může mít za důsledek vznik občanskoprávní, správní či trestněprávní odpovědnosti na straně Kupujícího, přičemž Prodávající užije veškerých dostupných právních prostředků k vyvození důsledků z takového protiprávního jednání.

9.4. Kupující bere na vědomí a zavazuje se respektovat skutečnost, že e-knihy mohou být šifrovány s technickou ochranou práv „DRM“ nebo být nešifrované s vodoznakem (sociální ochrana). Kupující bere na vědomí, že obcházení účinných technických prostředků ochrany práv je zásahem do autorských práv ve smyslu ustanovení § 43 autorského zákona (zákon č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), přičemž Prodávající užije veškerých dostupných právních prostředků k vyvození důsledků z takového protiprávního jednání.

9.5. V případě, že je předmětem smlouvy dodání e-knihy a Uživatel, který je spotřebitelem využil svého práva odstoupit od kupní smlouvy na základě zákona, nebo těchto Obchodních podmínek, je Uživatel povinen ukončit užívání zakoupených a od Prodávajícího obdržených e-knih. Uživatel je v tomto případě zejména povinen vymazat veškeré soubory obsahující e-knihu ze zařízení, na která byla Uživatelem uložena, a dále neusilovat o jejich získání z odkazů poskytnutých Prodávajícím.

9.6. V případě porušení povinnosti dle odst. 9.5. tohoto čl. těchto Obchodních podmínek Uživatelem, vzniká Prodávajícímu právo na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.

10. Poučení o právu odstoupit od smlouvy
10.1. Kupující, fyzická osoba, který uzavřel smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu.

10.2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 30 dnů

 • a.       ode dne převzetí zboží,
 • b.      ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí,
 • c.      ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

10.3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

 • a.       poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Prodávající před uzavřením smlouvy sdělil Kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy (platí zejména pro online konzultace), 
 • b.       o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • c.       o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu,
 • d.       dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • e.       dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (týká se mimo jiné doplňků stravy a obdobného zboží nabízeného Prodávajícím),
 • f.       dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • g.       dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Prodávající před uzavřením smlouvy sdělil Kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • h.       v dalších případech uvedených v ustanoveních občanského zákoníku.

10.4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí Kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

10.5. Pro odstoupení od kupní smlouvy může Kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný Prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle Kupující na e-mailovou nebo doručovací adresu Prodávajícího uvedenou v těchto Obchodních podmínkách a na webu restarthubnuti.cz. Prodávající potvrdí Kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.

10.6. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit Prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy Prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Doručovací adresa pro reklamované zboží: 
RESTARTUJEM sro
Holečkova 31
Praha 5
15000
tel. 604805241, kontaktní osoba: Dominik Diviš

10.7. Odstoupí-li Kupující od smlouvy, vrátí mu Prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí Kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

10.8. Jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

10.9. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, není Prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

10.10. Zboží musí vrátit Kupující Prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

10.11. Odstoupí-li Kupující platně od smlouvy o opakovaném poskytování služeb, je povinen mimo jiné zaplatit Prodávajícímu část kupní ceny odpovídající rozsahu již poskytnutých služeb.

10.12. V případě uzavření smlouvy o poskytování on-line konzultací, nemá Kupující právo na odstoupení od smlouvy ve smyslu ust. odst. 10.3. písm. a. tohoto Čl. těchto Obchodních podmínek, došlo-li k poskytnutí služby před uplynutím 14 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy.

11. Poučení o povaze poskytovaných služeb
11.1. Žádné materiály, metody či myšlenky poskytnuté v rámci programů a služeb nabízených Poskytovatelem nejsou určeny k léčbě jakéhokoliv onemocnění nebo zdravotního problému. Cílem není diagnostikovat onemocnění ani stanovit léčbu.

11.2. Upozorňujeme, že se díky změnám ve stravování mohou vyskytnout z počátku nežádoucí účinky, jako je únava, nesoustředěnost, nadýmání, průjem či zácpa. Důrazně doporučujeme, abyste před zahájením jakékoliv činnosti související se zdravím, jídelníčkem nebo cvičením požádali o souhlas a o radu svého registrujícího lékaře.

11.3. Žádný program či služba Poskytovatele v žádném případě nenahrazuje lékařskou péči!

11.4. Pokud užíváte léky nebo trpíte vážným onemocněním či máte specifické nároky na výživu, jste těhotná nebo kojící, poraďte se s vaším ošetřujícím lékařem, zda je pro vás Restart vhodný.

12. Práva z vadného plnění
12.1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

 • a.       má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • b.      se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • c.      zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • d.      je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

12.2. Povinnosti z vadného plnění má Prodávající nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

12.3. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li Kupující Prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže Kupující vadné zboží užívat.

12.4. Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám Kupující způsobil.

12.5. V případě výskytu vady může Kupující Prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:

 • a.       výměnu za nové zboží,
 • b.       přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • c.       odstoupit od smlouvy.

Oprava zboží není možná z jeho podstaty.

Volba práva z vadného plnění náleží Kupujícímu.

12.6. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy:

 • pokud má zboží vadu, jejímž výskytem je kupní smlouva porušena podstatným způsobem,
 • při větším počtu vad zboží.

12.7. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

12.8. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy, má Kupující nárok na přiměřenou slevu z kupní ceny.

12.9. Má-li zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), má Kupující právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

12.10. Při uplatnění reklamace je Kupující povinen Prodávajícímu sdělit, jaké vady reklamuje, nebo jak se vady projevují a jaké právo z vadného plnění si zvolil. Nezvolí-li kupující si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.

12.11. Není-li výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může Kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

12.13. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.

12.14. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle. Prodávající je povinen Kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

12.15. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle Kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) Prodávajícímu.

12.16. Prodávající písemně informuje Kupujícího o výsledku reklamace.

12.17. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

12.18. V případě oprávněné reklamace má Kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může Kupující u Prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby, nebo reklamační lhůty, v opačném případě ho soud nemusí přiznat.

12.19. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

13. Spotřebitelské řešení sporů

13.1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím z kupní smlouvy.

13.2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

13.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

14. Závěrečná ustanovení
14.1. Informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů zde.
14.2. Zaplacení smluvní povinnosti nezbavuje povinnou smluvní stranu povinnosti k náhradě škody v plné výši nad rámec smluvní pokuty.

14.3. Uživatel byl seznámen s tím, že všechny informace poskytované v rámci online kurzů Poskytovatele jsou určeny výhradně ke studijním účelům tématu stravování a životního stylu a slouží jako všeobecná doporučení bez znalosti konkrétní situace jednotlivého Uživatele. Poskytovatel neodpovídá za způsob, jakým Uživatelé jeho rady aplikují v praxi, a proto nepřebírá odpovědnost ani za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů a jejich případné následky. Rozhodnutí o způsobu stravování a volba životního stylu je odpovědností každého Uživatele a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Ustanovení § 2950 občanského zákoníku, proto na právní vztahy Poskytovatele a Uživatele nedopadá.

14.4. Tyto Obchodní podmínky a vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky. Případné spory mezi Uživatelem a Poskytovatelem budou řešeny soudy České republiky; tím není dotčeno právo spotřebitele na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů.

14.5. Jakákoliv komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem probíhá elektronicky formou elektronické pošty (e-mailu) na adresách uvedených na webu Poskytovatele restarthubnuti.cz a objednávce Uživatele.

14.6. Tyto Obchodní podmínky užívání nabývají účinnosti dne 13. 05. 2021. Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky užívání kdykoliv změnit. Změny jsou však účinné až pro smlouvy uzavřené po změně obchodních podmínek.


Sledujte nás na sítích

Buďte s námi v kontaktu. Získáte exkluzivní obsah, přímou podporu autorek programu i informace o aktuálních soutěžích a výzvách.

Týdeník RESTART. Každý týden souhrn novinek i exkluzivní obsah!
Skupina nejen s recepty a podporou autorek.
Plné verze všech videí na jednom místě.
Rychlé recepty, zdravé tipy a soutěže.
Odlehčená forma našich témat. Na TikTok se chodíme pořádně vyřádit!
Týdeník RESTART. Každý týden souhrn novinek i exkluzivní obsah!
Skupina nejen s recepty a podporou autorek.
Plné verze všech videí na jednom místě.
Rychlé recepty, zdravé tipy a soutěže.
Odlehčená forma našich témat. Na TikTok se chodíme pořádně vyřádit!